Vedtekter for foreningen Institutt for Psykologisk Utvikling (IPU)

 • 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Institutt for Psykologisk Utvikling (IPU).

IPU har sitt hovedsete i Bergen kommune.

 • 2. Formål:

– Å gi psykososial hjelp til de som opplever trauma og har behov for psykososial hjelp på grunn av ulike årsaker blant annet trauma som er knyttet til psykososial problemer på grunn av tvunget migrasjon, tortur, krig, folkemord, sosial diskriminering, spontant tap av en har nær forhold og seksuell misbruk.

– Å utføre undersøkelser, utvikle prosjekter, gi utdanning, framføre aktiviteter, gi tjenester, samarbeide og dele informasjon om psykologisk hjelp, psykologiskhelse og menneskerettigheter til gode for samfunnet i sammenheng med lover og reglementer.

– Å dele informasjon skaffet av undersøkelser om psykososial helse, psykososial hjelp og menneskerettigheter med angående institusjoner, ny etablerte organisasjoner og plattformer.

– Å samarbeide med andre institusjoner, ny etablerte organisasjoner og plattformer til et felles mål om emner som psykososial helse, psykososial hjelp og menneskerettigheter.

– Å forberede og publisere digitale eller trykt bok, magasin, brosjyre, plakater, banner, film, dokumenter, video, musikk osv. om psykososial helse, psykososial hjelp og menneskerettigheter.

– Å ha psykisk helsefagpersoner slik som psykiater, psykolog, psykologisk rådgiver, psykoterapeut, sosial arbeider, barnutviklingsspesialist og psykiatrisk sykepleier og medisinske fagpersoner, og hvis det blir nødvending andre helse fagpersoner delta innenfor institusjonens arbeid i sammenheng med institusjonens mål.

– Å sikre deltakelse av institusjonens medlemmer, fagpersoner, ansatte og frivillige i alle undersøkelser, utdanning og aktiviteter som kan gjøre institusjonen mer aktiv og nyttig, og dekke deres avgifter for disse aktivitetene.

 

– Å kjøpe tjenester fra alle «institusjoner og etableringer», «spesialister» og «mennesker» for målene spesifisert i artiklene ovenfor.

 • 3. Juridisk stilling:

IPU er et selvstendig rettssubjekt. Det forpliktes ved underskrift av styrets leder eller av to styremedlemmer.

 • 4. Medlemskap

Medlemskap i IPU forutsetter at man identifiserer seg med organisasjonens formål.

Innmelding: Den som ønsker å bli tatt opp som medlem, må sende inn skriftlig søknad til styret, gjennom et søknadsskjema.

Innmelding og utmelding i foreningen skjer skriftlig. Søkeren må oppgi de opplysningene som foreningen krever for å bli medlem. Medlemsavgift er kr 100 per dags dato.

 • 5. Årsmøte

Årsmøte ledes av styreleder, eller hvis denne ber seg fritatt for vervet, av en dirigent valgt ved møtets begynnelse.

Årsmøtet avholdes en gang i året og er foreningens høyeste myndighet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter.

Møteleder velges av årsmøtet.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

Styret forbereder sakliste, og kaller inn til årsmøtet.

Årsmøtet oppgaver

– godkjenne årsmelding og årsregnskap

– Behandle innkomne forslag

– velge foreningens styre. Styret skal lede foreningen i samsvar med egne retningslinjer som er forenelig med vedtektene.

 • 6. Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinært årsmøte avholdes en gang i året. Ekstraordinært årsmøte avholdes så ofte styret ser behov for dette, eller når minst 25% av de stemmeberettigede medlemmer med angivelse av grunn forlanger det. Bare de saker som har foranlediget det ekstraordinære møtet, kan behandles på dette møtet.

Innkalling til årsmøtet må skje med minst 3 ukers varsel. Sammen med innkallingen skal det følge dagsorden for møtet, herunder forslag styret setter fram eller som er innkommet fra medlemmer, samt forslag til vedtektsendringer. Innkallingen skjer elektronisk, ved e-post, om ikke foreligger merknader av enkelte medlemmer ved behov. Det er opp til medlemmer å sørge for innmelding av riktig og brukbar elektronisk adresse. Medlemmer bosatt utenfor Oslo og Akershus og de som er forhindret fra å møte på grunn av reise eller sykdom som er dokumentert ved legeattest eller tilsvarende som styret kan godta, kan få stemme uten personlig fremmøte ved egenhendig underskrevne sedler. Stemmesedler avgitt uten personlig fremmøte, kan kun gjelde for forslag eller kandidater som er nevnt i møteinnkallelsen. Forhåndsstemmer må være styret i hende senest to dager før møtedagen. Medlemmer kan bruke elektronisk kommunikasjonsverktøy til å delta møter.

For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig må minst to tredjedeler (2/3) av medlemmene møte opp. Dersom minst to tredjedeler (2/3) av medlemmene ikke møter, skal et nytt årsmøte samles senest innen femten (15) dager. Det nye årsmøtet anses å være beslutningsdyktig for å vedta uten at det tas hensyn til krav om antall frammøtte. Vedtakene fattes etter flertallsbeslutning. Dette gjelder ikke vedtak om foreningens oppløsning.

 • 7. Styret

Foreningen ledes av styret på minst 4 medlemmer. 1 styreleder, 1 nestleder og 2 styremedlem. Minst to av styre medlemmer må være psykisk helsefagpersoner psykiater, psykolog, psykologisk rådgiver, psykoterapeut, sosial arbeider, barnutviklingsspesialist og psykiatrisk sykepleier. Styrets leder og de øvrige styremedlemmer velges for en periode av tre år. De kan gjenvelges. Det samme gjelder også for varamedlemmene. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret avholder styremøter etter behov, men minst tre ganger per år.

IPU ledes av styret, som har den utøvende og forvaltende organ. Styret kan foreta ansettelser etter behov. Daglig leder utfører nødvendige administrative oppgaver for styret samt har ansvaret for føring av medlemsregister. Daglig ledere har sammen med styret ansvar for føring av regnskap for foreningen i tråd med gjeldende regler.

 • 8. Signatur

Styreleder innehar signaturretten.

 • 9. Økonomi og driftsmidler

Tildelt tilskudd fra statlige og kommunale enheter danner økonomiske grunnlaget for drift av foreningen. Et eventuelt overskudd i foreningen forvaltes av styret og skal komme IPU til gode. Det skal føres eget regnskap for foreningen, og det skal legges fram og godkjennes av årsmøtet. Regnskapet revideres av revisor som er valgt av styret etter behov.

Foreningen kan motta økonomisk bidrag, støtte, gaver og donasjoner fra privatpersoner, private organisasjoner, offentlige institusjoner og internasjonale institusjoner og etableringer.

Regnskapet føres etter kalenderåret og avsluttes med årsoppgjør pr. 31. desember.

 • 10 Regnskap og kapitalforvaltning

Styret sørger for at foreningens midler blir forvaltet på en forsvarlig måte og at regnskapet føres i samsvar med god regnskapsskikk.

 • 11. Vedtektsendringer

Vedtektsendringer og eventuelle rettelser, foretas etter skriftlig forslag ved årsmøtet. For at vedtak om vedtektsendring skal kunne treffes under årsmøtet, kreves det stemmene til minst to tredjedeler (2/3) av eksisterende medlemmer. Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig flertall på første årsmøte, treffes vedtak om vedtektsendring etter absolutt flertall på neste årsmøte (ekstraordinært årsmøte). Når det gjelder forhold som ikke er nedfelt i disse vedtektene, gjelder norske lover som omfatter lignende foreninger og organisasjoner.

 • 12 Oppløsning

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.