Psikolojik Gelişim Enstitüsü (PGEN) dernek ana sözleşmesi

 • 1. Derneğin adı

Derneğin adı Psikolojik Gelişim Enstitüsü (PGEN).

PGEN’nin merkezi Bergen belediyesindedir.

 • 2. Amaç:

– Zorunlu göç, işkence, savaş, soykırım, toplumsal ayrımcılık, ani yakın ölümü ve cinsel taciz gibi travmalarla bağlantılı psikososyal sorunlardan dolayı travma yaşayan ve bu nedenle psikososyal yardıma ihtiyacı olan insanlara psikososyal yardım yapmak.

Toplum yararı için yasalara ve yönetmeliklere bağlı kalarak «psikososyal sağlık», «psikososyal yardım» ve «insan hakları» konularında, araştırmalar yapmak, proje geliştirmek, eğitimler vermek, etkinlikler yapmak, bilgi paylaşmak, iş birliği yapmak ve hizmet sunmak.

«Psikososyal sağlık», «psikososyal yardım» ve «insan hakları» çalışmalarından elde edilen bilgileri ilgili kurumlar, kuruluşlar ve platformlar ile paylaşmak.

«Psikososyal sağlık», «psikososyal yardım» ve «insan hakları» konularında her türlü kurumlar, kuruluşlar ve platformlar ile ortak bir amaç doğrultusunda işbirliği yapmak.

– «Psikososyal sağlık», «psikososyal destek» ve «insan hakları» konularında dijital ortamda veya basılı olarak kitap, dergi, broşür, poster, afiş, film, belgesel, video, müzik vb. «hazırlamak», ve «yayınlamak».

– Psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, psikoterapist, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanı ve psikiyatri hemşiresi, tıp profesyonelleri ve gerektiğinde diğer sağlık profesyonellerinin derneğin amaçları doğrultusunda dernek çalışmalarına katılmalarını sağlamak.

– Derneğin daha etkin ve faydalı olabilmesi için dernek üyelerinin, profesyonellerinin, çalışanlarının ve gönüllülerinin derneğin faaliyetleriyle ilişkili her türlü çalışmalara, eğitimlere, araştırmalara ve etkinliklere katılmalarını sağlamak ve bu kapsamda masraflarını karşılamak.

– Yukarıdaki maddelerde belirlenen amaçlar için gerektiğinde her türlü «kurumlardan ve kuruluşlardan», «uzmanlardan» ve «insanlardan» hizmet satın almak.

 • 3. Yasal statü:

PGEN bağımsız bir yasal kurumdur. Yönetim kurulu başkanının veya iki yönetim kurulu üyesinin imzası ile taahhüt edilir.

 • 4. Üyelik:

PGEN üyesi olmak isteyenlerin organizasyonun hedefleriyle hem fikir olmaları beklenir.

Üye olmak: Üye olmak isteyenler, başvuru formu aracılığıyla yönetim kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Derneğe üye olma ve üyelikten ayrılma yazılı olarak gerçekleşir. Başvuru sahibi, derneğe üye olmak için derneğin istediği bilgileri sağlamalıdır. Üyelik ücreti yıllık 100 krondur.

 • 5. Yıllık toplantı (Olağan genel kurul toplantısı):

Genel kurul toplantısı yılda bir kere yapılır ve derneğin en üst otoritesidir.

Genel kurul toplantısı yönetim kurulu başkanı tarafından yönetilir, görevden muaf tutulmayı talep etmesi halinde, toplantının başında toplantı için seçilen bir başkan toplantıya başkanlık eder.

Toplantı başkanı genel kurul tarafından seçilir.

Üyeliğin gerekliliğini yerine getiren bütün üyeler genel kurul toplantısına katılabilir.

Toplantı kararları, toplantıya katılan üyelerin oylarıyla kararlaştırılır.

Yönetim kurulu, toplantı gündem listesini hazırlar ve genel kurulu yıllık toplantı için toplar.

Yıllık toplantıda, toplantı gündem listesinde olmayan mevzular/teklifler değerlendirilmez.

Genel kurulun görevleri

– Yıllık rapor ve yıllık hesapları doğrular.

– Gelen başvuruları değerlendirir.

– Derneğin yönetimini seçer. Yönetim kurulu derneğin kurallarına uygun bir şekilde derneği yönetmelidir.

 • 6. Olağanüstü yıllık toplantılar (olağanüstü genel kurul toplantısı):

Olağanüstü genel kurul toplantısı yılda bir kere gerçekleşir. Olağanüstü genel kurul toplantısı, yönetim kurulu gerekli gördüğünde toplanır veya oy kullanabilen üyelerin %25`inin imzasıyla gerekçe belirterek toplanır. Olağan ustu genel kurul toplantısında sadece toplantının gerçekleşmesine sebep olan mevzular değerlendirilebilir.

Toplantıya duyuru en az 3 hafta önceden yapılmalıdır. Duyuruyla birlikte toplantının ajandası da yollanır, yönetim kurulu veyahut üyelerden gelen tavsiyeler, ana sözleşmeye yapılan değişiklerle ajanda da belirtilir. Duyuru elektronik olarak gerçekleşir, e-postayla, eğer üyelerden katılmayan olursa mazereti alınır. Duyuru için doğru ve çalışır durumda olan internet adresi sağlamak üyelerin sorumluluğudur. Bergen dışında yaşayan “seyahat” veya “doktor raporuyla doğrulanabilir hastalıklar yüzünden” katılamama yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir gerekçedir, üye fiziksel olarak bulunmadan kendi imzalarını taşıyan dilekçe ile önceden oy kullanabilir (her karar için ayrı bir dilekçe). Kişisel katılım olmadan yapılan önceden oy verme dilekçeleri, yalnızca toplantı duyurusunda belirtilen teklifler veya adaylar için geçerli olabilir. Önceden oy verme dilekçeleri toplantı gününden en geç iki gün önce yönetim kuruluna ulaşması gerekir. Üyeler toplantılara katılmak için elektronik iletişim araçlarını kullanabilirler.

Yıllık toplantı yeter sayısının sağlanabilmesi için üyelerin en az üçte ikisinin (2/3) katılması gerekir. Eğer üyelerin üçte ikisi (2/3) katılmazsa, 15 gün içinde yeni bir genel kurul toplantısı planlanır. Yeni genel kurul toplantısında gerekli üye katılımı olmadan karar verilebilir. Kararlar çoğunluk oyuyla alınır. Bu derneğin feshi için geçerli değildir.

 • 7. Yönetim Kurulu:

Dernek 4 kişilik bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. 1 yönetim kurulu başkanı, 1 başkan vekili ve 2 yönetim kurulu üyesi. Yönetim kurulu üyelerinden en az 2 iki tanesi ruh sağlığı uzmanı (psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, psikoterapist, sosyal çalışan, çocuk gelişim uzmanı ve psikiyatrik hemşire) olmalıdır. Yönetim kurulu üyeleri 3 yıllık bir süre için seçilirler. Yeniden seçilebilirler. Aynısı yönetim kurulu vekil üyeleri içinde geçerlidir. Yönetim kurulu ancak üyelerin yarısından fazlası katıldığı zaman geçerli karar verebilir. Yönetim kurulu yönetim kurulu toplantılarını ihtiyaca göre karar verir, ancak yılda en az üç kere toplanması gerekir.

PGEN yönetim kurulu tarafından yönetilir, yönetim kurulu yürütme ve yönetim organıdır. Yönetim kurulu gerektiğinde atama yapabilir. Genel müdür (CEO), yönetim kurulu adına gerekli idari işleri yapar ve üyelik kaydının tutulmasından sorumludur. Genel müdür (CEO), yönetim kurulu ile birlikte derneğin mevcut esaslara göre hesaplarının tutulmasından sorumludur.

 • 8. İmza:

Yönetim kurulu başkanı imza için yetkilidir.

 • 9. Ekonomi ve işletme varlıkları

Derneğin ekonomik temeli devlet ve bölgesel birimlerden gelen hibelerdir. Dernekte herhangi bir kar yönetim kurulu tarafından PGEN için kullanılır. Dernek için ayrı hesap tutulur ve bu hesap genel kurulda sunulup onaylanır. Hesaplar, gerekli görüldüğünde yönetim kurulu tarafından seçilen bir denetçi tarafından denetlenir.

Dernek özel kişilerden, özel derneklerden, kamusal enstitülerden ve uluslararası enstitülerden ve kurumlardan ekonomik katkı, destek, hediye ve bağış kabul edebilir.

Hesaplar takvime göre tutulur ve yıllık mutabakat 31. aralık ile sonra erer.

 • 10 Muhasebe ve sermaye (varlık) yönetimi:

Yönetim kurulu, derneğin fonlarının sorumlu bir şekilde yönetilmesini ve hesapların iyi muhasebe uygulamalarına göre tutulmasını sağlar.

 • 11. Ana sözleşme değişikliği:

Ana sözleşme değişiklikleri ve her türlü düzeltmeler yıllık toplantıda yapılacak yazılı öneri ile yapılır. Yıllık toplantıda esas sözleşme değişikliği kararı alınabilmesi için mevcut üyelerin en az üçte ikisinin (2/3) oyu gereklidir. İlk yıllık toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, bir sonraki yıllık toplantıda (yıllık olağanüstü toplantı) salt çoğunlukla esas sözleşmenin değiştirilmesine karar verilir. Bu ana sözleşmede belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak, benzer dernek ve kuruluşları kapsayan Norveç yasaları geçerlidir.

 • 12 Fesih:

Derneğin feshi ancak yıllık toplantıda görüşülebilir ve 2/3 çoğunluğun oyu gereklidir. Fesih ve borç ödemesinden sonra derneğin varlıkları, derneğin teşvik etmeye çalıştığı amaca uygun hale gelir, yani net varlıklar yıllık toplantının kararlaştırdığı kar amacı gütmeyen bir kuruluşa verilir. Hiçbir üye derneğin fonlarından veya bunlardan pay alma hakkına sahip değildir.